Үйлчилгээний шимтгэл

БОРЛУУЛАЛТ

Монголиан Пропертис компани нь өөрийн үзүүлсэн борлуулалтын үйлчилгээний нийт үнийн дүнгээс 3%-ийн хураамж суутгадаг.

Хураамжид дараах үйлчилгээ орно:

 • Орон сууц хайх болон сонгох
 • Үнэ зөвшилцөх
 • Гэрээний загвар болон гэрээний заалтанд өөрчлөлт оруулах
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шалгах
 • Зээлийн барьцаатай эсэхийг шалгах
 • Гэрчилгээний шилжүүлэлт хийх
 • Нотариатын үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх
 • Ипотекийн зээлийн талаар мэдээлэл өгөх
Үйлчилгээний хураамжийг худалдагч тал мөнгө шилжүүлжүүлгийг хүлээн авсан даруй Монголиан Пропертис компанид төлнө.
 

ТҮРЭЭС

Түрээсийн гэрээний дагуу 1 болон түүнээс дээш жилээр түрээслүүлж буй байрны эхний 1 сарын түрээсийн төлбөрийг байрны эзнээс хураамж болгон авна. 12 сараас доош түрээсийн гэрээнд нийт гэрээний үнийн дүнгээс 8%-ын шимтгэл тооцдог.

Хураамжид дараах үйлчилгээ орно:

 • Орон сууц хайх болон сонгох
 • Үнэ зөвшилцөх
 • Гэрээний төсөл болон гэрээний заалтанд өөрчлөлт оруулах
 • Үл хөдлөхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шалгах
 • Нотариатын үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх
 • Ипотекийн зээлийн талаар мэдээлэл өгөх

Үйлчилгээний хураамжийг түрээслүүлэгч/байрны эзэн мөнгө шилжүүлжүүлгийг хүлээн авсан даруй Монголиан Пропертис компанид төлнө.